شکیبا باشید...

اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
امیررضا 523,810 ریال 27 بهمن 1396
رضا 911,470 ریال 27 بهمن 1396
حسین 1,002,610 ریال 27 بهمن 1396
علیرضا 1,588,110 ریال 27 بهمن 1396
علی 1,658,830 ریال 27 بهمن 1396
امین 3,432,170 ریال 27 بهمن 1396
حسین 962,088 ریال 24 بهمن 1396
مهدی 876,420 ریال 24 بهمن 1396
امیررضا 849,440 ریال 24 بهمن 1396
حسین 845,800 ریال 24 بهمن 1396

 

تاکنون مبلغ 205,298,782 ریال به کاربران پرداخت شده است